Solia îngerului al treilea - ce este ea, în duh şi în adevăr?

Am văzut că în cuvânt, formă şi aranjament, solia celui de-al treilea înger este o mare întreită solie, care coace recolta pentru sfârşitul lumii şi pregăteşte un popor pentru Domnul. Iar acum vom studia ce reprezintă de fapt acest mesaj în duh şi în adevăr.

În primul rând, este Evanghelia veşnică; iar Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.” Este „Hristos în voi, nădejdea slavei”. Este „Dumnezeu manifestat în trup.” „În ea [în Evanghelie] este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă.” Şi îi cheamă pe oameni să se închine „celui care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor.”
Această predicare a Evangheliei veşnice, fiind solia îngerului al treilea, este prin urmare propovăduirea „puterii lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.” Este predicarea lui Dumnezeu manifestat în trup. Este predicarea neprihănirii lui Dumnezeu, care este prin credinţa lui Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi cei care cred.

Şi deoarece Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea” celor care cred; şi deoarece Hristos locuieşte în inimă, iar Dumnezeu este manifestat în trup doar „prin credinţă”; deoarece neprihănirea lui Dumnezeu este „prin credinţa lui Isus Hristos” şi este descoperită doar „de la credinţă la credinţă”; şi întrucât închinarea adevărată este doar cea a credinţei, şi pentru că „fără credinţă este imposibil să-i fim plăcuţi”, atunci este cât se poate de limpede că solia celui de-al treilea înger în spirit şi în adevăr este doar prin credinţă. Şi întrucât tot ce nu vine din credinţă este păcat, înseamnă că orice este prin credinţă este neprihănire. Şi din moment ce solia celui de-al treilea înger este doar prin credinţă, solia îngerului al treilea este neprihănirea prin credinţă.

Să continuăm: această Evanghelie veşnică este predicată astfel încât toţi oamenii sunt chemaţi să se închine lui Dumnezeu, având în vedere că „a venit ceasul judecăţii Lui”. Şi din moment ce oamenii vor fi judecaţi de legea lui Dumnezeu, în ziua în care Dumnezeu va judeca tainele oamenilor de către Isus Hristos conform Evangheliei (Romani 2:12, 16), este evident că predicarea Evangheliei veşnice în solia îngerului al treilea, cea care-i avertizează pe toţi cu privire la judecată, are ca scop pregătirea fiecărui suflet care doreşte să fie pregătit pentru acea judecată. Şi deoarece singura pregătire pentru judecată este armonia perfectă a vieţii — în trup, suflet şi spirit cu legea lui Dumnezeu, această solie îi cheamă în mod inevitabil pe toţi oamenii să păzească poruncile lui Dumnezeu. Astfel, singurul scop real al Evangheliei, care este doar prin credinţă, este păzirea poruncilor lui Dumnezeu; căci în Hristos Isus nimic nu are preţ, decât credinţa care lucrează prin dragoste — dragostea lui Dumnezeu, iar „dragostea lui Dumnezeu, stă în păzirea poruncilor Lui” şi „dragostea este împlinirea Legii.” Cuvintele cu care se încheie solia celui de-al treilea înger nu sunt altceva decât concluzia marii întreite solii îngereşti cu privire la sfinţi şi la cei care sunt pregătiţi să-L întâlnească pe Domnul, prin declaraţia următoare: „Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Şi astfel, cuvintele de început, cele de încheiere şi toate celelalte cuvinte ale soliei îngerului al treilea cu privire la sfinţi sunt rezumate în cele trei cuvinte: „neprihănire prin credinţă.”

Astfel, îndreptăţirea prin credinţă este solia îngerului al treilea, iar predicarea neprihănirii prin credinţă este predicarea soliei îngerului al treilea. E adevărat că această întreită solie anunţă căderea Babilonului şi-l cheamă pe poporul lui Dumnezeu să iasă afară din Babilon. E adevărat că acest mesaj îi avertizează pe oameni împotriva închinării la fiară şi la chipul acesteia. Dar la ce ar folosi doar anunţarea căderii Babilonului, doar avertizarea împotriva închinării la fiară şi la chipul ei, fără puterea lui Dumnezeu de a-i scoate pe oameni din Babilon, fără puterea de a-i salva de la închinarea la fiară şi la imaginea ei? De aceea, Evanghelia veşnică — predicarea neprihănirii prin credinţă este solia îngerului al treilea în spirit şi în adevăr; pentru că acesta este chiar elementul — unicul element care poate aduce eficienţă anunţurilor şi avertismentelor soliei.

S-ar putea ca unii să considere drept o declaraţie extremă aceea că îndreptăţirea prin credinţă este solia celui de-al treilea înger. Pentru a evita, pe cât posibil, ca cineva să ajungă la o astfel de concluzie, iată în continuare câteva declaraţii pline de autoritate cu privire la acest adevăr [făcute de Ellen G. White, n.n.]. În articolul de pe prima pagină a revistei Review and Herald din 1 aprilie 1890 sunt scrise următoarele cuvinte:

„Câţiva mi-au scris, întrebându-mă dacă solia îndreptăţirii prin credinţă este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns: «Este cu adevărat solia îngerului al treilea.»”

Într-o mărturie din Hobart, Tasmania, datată 1 mai 1895 şi publicată în 18 noiembrie 1896, se află următoarele cuvinte:

„În marea sa îndurare, Domnul a trimis poporului Său o foarte preţioasă solie prin fraţii Waggoner şi Jones. Această solie urmărea să aducă mai proeminent înaintea lumii pe Mântuitorul răstignit, jertfa pentru păcatele întregii lumi. Ea prezenta îndreptăţirea prin credinţă în Garantul divin; ea invita poporul să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulţi l-au pierdut din vedere pe Isus. Ei au nevoie să-şi îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale şi spre iubirea Lui neschimbătoare faţă de familia umană. Toată puterea este dată în mâinile Sale, ca să poată oferi daruri bogate oamenilor, împărţind darul nepreţuit al neprihănirii Sale agentului uman neajutorat. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a poruncit să fie vestită lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu glas puternic şi însoţită de revărsarea Duhului Său într-o măsură bogată… Această solie a evangheliei harului Său trebuia oferită bisericii într-o formulare clară şi distinctă, astfel încât lumea să nu mai spună că Adventiştii de Ziua a Şaptea predică legea şi numai legea, fără să-L predice sau să creadă în Hristos…”

„A fost planul bine determinat al lui Satana acela de a ascunde chipul Mântuitorului şi de a-i determina pe oameni să privească la om, să se încreadă în om şi să fie educaţi să aştepte ajutor de la om. Ani de zile, biserica a privit la om şi a aşteptat mult de la el, dar nu şi-a îndreptat privirile spre Isus, în care sunt centrate speranţele noastre de a avea viaţa veşnică. Prin urmare, Dumnezeu le-a trimis slujitorilor Săi o mărturie care prezenta adevărul aşa cum este el în Isus, o mărturie care este solia celui de-al treilea înger, într-o formulare distinctă şi clară…”

„Aceasta este mărturia care trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Ea prezintă Legea şi Evanghelia, unindu-le într-un întreg desăvârşit. Studiaţi Romani cap. 5 şi 1 Ioan 3 de la versetul 9 până la încheierea capitolului.”

Aşa că este evident şi confirmat în mod repetat că solia celui de-al treilea înger în spirit şi în adevăr este îndreptăţirea prin credinţă, Evanghelia veşnică, neprihănirea lui Dumnezeu descoperită prin credinţă, care duce la credinţă, în păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus.

O persoană poate să anunţe căderea Babilonului şi să proclame avertizarea împotriva închinării la fiară şi la chipul ei, şi totuşi, dacă acea persoană nu este îndreptăţită prin credinţa lui Isus Hristos şi nu are neprihănirea lui Dumnezeu în el şi asupra lui, neprihănire care este prin credinţa lui Isus Hristos, atunci el însuşi va fi o parte a Babilonului şi se va închina fiarei şi chipului ei. Solia îngerului al treilea nu este un mesaj compus din cuvinte seci: solia constă în spiritul şi adevărul Evangheliei lui Dumnezeu, care este îndreptăţirea prin credinţă — tocmai păzirea în inimă şi în viaţă a „poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus.” Şi atunci, când cel care predică solia îngerului al treilea are această solie în viaţa sa şi când această solie este însăşi viaţa sa; când acesta este îndreptăţit prin credinţă, când trăieşte prin credinţă şi este îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, care este prin credinţă, iar abia APOI anunţă căderea Babilonului şi avertizează împotriva închinării la fiară şi la chipul ei, atunci va exista în solia lui puterea de a salva suflete din Babilon şi de a-i păzi să se închine fiarei şi chipului ei. În solia lui va fi putere de eliberare a sufletelor de la robia stricăciunii la libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu, care este singura libertate religioasă.

Iată de ce epistola către Galateni face parte pe deplin din solia îngerului al treilea.

Review and Herald, 9 ianuarie 1900

Citește întreaga serie.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Trimite pe contact@zguduireaadventismului.ro adresa de Gmail pe care…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. David Ionita: Paul cum pot viziona prezentările de la tabăra…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

Distribuie