Să-i grăbim venirea!

Este aceasta un lucru imposibil? După opinia unora dintre noi întârzierea Domnului Hristos este doar aparentă, iar poporului nu-i stă în putință să grăbească venirea Mântuitorului. Cuvintelor apostolului Petru „aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu” (2 Petru 3:12), li se dă o altă însemnătate, de parcă Dumnezeu nu ar spune ceea ce a spus prin oamenii pe care i-a inspirat. Mulți se întreabă de ce suntem încă pe pământ așteptând revenirea Domnului Hristos. Întrebarea a generat multe răspunsuri, inclusiv acela că timpul venirii Domnului Hristos este un timp fix care nu este influențat de ascultarea sau neascultarea poporului, ori de păcatele sau desăvârșirea acestuia, în consecință ascultarea este activă, iar grăbirea nu este o parte pe care poporul advent o are de împlinit în planul de mântuire. În rândurile care urmează vom vedea cum a răspuns la această dilemă Cel care era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Mesajele pe care le vom citi în rândurile următoare sunt luate din scrierile ultimului profet pe care Dumnezeu l-a avut pentru poporul Său.

 Când va veni Hristos?

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

„Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod. El zicea cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!» Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: «A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!» Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: «Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.» … Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită. Şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: «Pune secerea Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.»” (Apocalipsa 14: 6-15)

„secerişul, este sfârşitul veacului” (Matei 13:39)

„El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp... de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. (Daniel 7:25-26)

„Multă vreme a așteptat Dumnezeu ca spiritul de slujire să pună stăpânire pe întreaga biserică, astfel încât fiecare ins să lucreze pentru El potrivit destoiniciei sale. Când membrii bisericii lui Dumnezeu își vor face lucrarea hotărâtă lor în câmpurile ce au atâta nevoie, atât în preajma lor, cât și mai departe, împlinind însărcinarea Evangheliei, atunci lumea întreagă va fi în curând avertizată și Domnul Isus va reveni pe acest pământ cu putere și slavă mare. «Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.»” - Faptele apostolilor, 111.

„Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” – Parabolele Domnului Hristos, 69.

„Dacă toți aceia care mărturisesc Numele Său ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar putea fi lumea întreagă semănată cu sămânță Evangheliei. În curând, marele seceriș final va fi copt, și Domnul Hristos va veni ca să strângă grâul cel prețios.” – Idem.

„Împărăția Sa nu va veni până când vestea cea bună a harului Său nu va fi dusă peste tot pământul. Așadar, dacă ne predăm lui Dumnezeu și câștigăm suflete pentru El, grăbim venirea Împărăției Sale. Numai aceia care se consacră în slujba Sa, zicând: «Iată-mă, trimite-mă», ca să deschidă ochii orbilor, să-i întoarcă pe oameni de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, «Ca să primească, prin credința în Mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți» - numai ei se vor ruga în sinceritate «Vie Împărăția Ta».” – Cugetări de pe muntele fericirilor, 108-109.

„Timpul de încercare este foarte aproape de noi, pentru că marea strigare a îngerului al treilea a început deja, prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul care iartă păcatele.” – Solii alese, vol. 1, 363.

A întârziat Hristos sau este doar o aparență?

„Noaptea lungă a întristării este grea, dar dimineața este amânată din milă, pentru că, dacă Domnul ar veni, atât de mulți ar fi găsiți nepregătiți. Motivul acestei întârzieri îndelungate este acela că Dumnezeu nu vrea ca poporul Său să piară.” – Mărturii, vol. 2, 194.

„Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi îndeplinit planul lui Dumnezeu de a-i vesti lumii solia harului, până acum, Hristos ar fi venit pe pământ, iar sfinților li s-ar fi spus bun venit în cetatea lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 6, 450.

„Știu că dacă poporul lui Dumnezeu ar fi păstrat o legătură vie cu El, dacă ar fi ascultat Cuvântul Său, astăzi ar fi fost în Canaanul ceresc.” - General Conference Buletin, 30 martie, 1903.

„Mi s-a arătat grupul de persoane prezente la Conferință. Îngerul a spus: „Unii vor fi hrană pentru viermi, dar câțiva vor trece prin perioada ultimelor șapte plăgi și vor rămâne în viață pe pământ, pentru a fi transformați la revenirea lui Isus”. – Mărturii, vol. 1, 131-132

„În soliile adresate oamenilor, îngerii lui Dumnezeu arată că timpul este foarte scurt, Așa mi-a fost prezentat întotdeauna. Este adevărat că timpul s-a prelungit mai mult decât ne-am așteptat în zilele de la începutul vestirii acestei solii. Mântuitorul nostru nu a venit atât de curând cum am sperat. Totuși a dat greș Cuvântul Domnului? Niciodată! Trebuie să nu uităm că atât făgăduințele, cât și amenințările lui Dumnezeu sunt condiționale. Dumnezeu i-a încredințat poporului său o lucrare de îndeplinit pe pământ. Solia îngerului al treilea trebuia să fie vestită și atenția oamenilor trebuia să fie îndreptată spre Sanctuarul ceresc, unde a intrat Domnul Hristos ca să facă ispășire pentru poporul Său. Reforma Sabatului trebuie să înainteze. Spărtura din Legea lui Dumnezeu să fie reparată. Solia să fie propovăduită cu glas tare, pentru ca toți locuitorii pământului să fi avertizați. Poporul lui Dumnezeu trebuie să-și curețe sufletul prin ascultarea de adevăr și să fie pregătit pentru a sta fără vină înaintea Lui la venirea Sa. Dacă, după marea dezamăgire din 1844, ar fi rămas neclintiți în credință și ar fi urmat uniți pe calea deschisă de providența lui Dumnezeu, primind solia îngerului al treilea și propovăduind-o cu puterea Duhului Sfânt în lume, adventiștii ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu eforturile lor, lucrarea ar fi fost încheiată, iar Hristos ar fi venit deja pentru a-i da poporului Său răsplata.” – Manuscrisul 4, 1883.

„Venirea Domnului nu va întârzia peste timpul când solia va fi vestită tuturor neamurilor, popoarelor și în toate limbile. Oare noi, cei care pretindem a fi cercetători ai profeției, uităm că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de cei nelegiuiți este o parte a planului vast și plin de milă, prin care El caută să realizeze salvarea sufletelor?” — The Review and Herald, 18 iunie 1901.

„Dacă ar fi fost atins scopul lui Dumnezeu de a duce întregii lumi solia îndurării, Hristos ar fi venit, iar sfinții ar fi fost primiți în cetatea lui Dumnezeu.” - Review and Herald, 24 decembrie 1903.

„Dacă puterea lui Satana intră în templul lui Dumnezeu și schimbă lucrurile așa cum dorește, timpul de pregătire pentru a doua venire va fi lungit.” - Scrisoarea 83, 1896.

Poartă cineva vina?

„N-a fost voia lui Dumnezeu ca Israel să rătăcească patruzeci de ani în pustie; El dorea să-i ducă direct în țara Canaanului și să-i împământenească acolo, ca un popor sfânt și fericit. Dar «n-au putut intra din cauza necredinței» (Evrei 3, 19). Din cauza abaterii și a apostaziei, au pierit în pustie și alții au fost chemați să intre în țara făgăduită. La fel, n-a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânată atâta vreme, iar poporul Său să rămână atâția ani în această lume a păcatului și durerii. Dar necredința i-a despărțit de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să facă lucrarea pe care El le-o dăduse, alții au fost chemați să vestească solia.” – Tragedia veacurilor, 457-458.

„Dacă biserica lui Hristos și-ar fi îndeplinit lucrarea încredințată, așa cum a hotărât Domnul, întreaga lume ar fi fost avertizată și Domnul Isus ar fi venit pe pământ cu putere și cu mare slavă.” – Viața lui Isus, 633-634.

„Timp de patruzeci de ani, necredința, murmurarea și răzvrătirea au împiedicat vechiul Israel să intre în țara Canaanului. Aceleași păcate au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc.” – Solii alese, vol. 1, 69.

„Dacă fiecare străjer de pe zidurile Sionului ar fi sunat din trâmbiță cu putere, lumea ar fi putut deja să audă solia de avertizare. Totuși lucrarea este rămasă în urmă cu mulți ani. În timp ce oamenii au dormit, Satana ne-a luat-o înainte.” – Mărturii, vol. 9, 29.

Așadar, putem noi grăbi venirea Domnului?

„Stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului nostru, vestind lumii Evanghelia. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu (2 Petru 3: 12).” – Hristos lumina lumii, 633.

„Domnul ne-a dat putere ca, prin conlucrarea cu El, să grăbim sfârșitul acestei stări de suferință.” - Educație, 264.[1] „El [Satana] trebuia să provoace neîncredere cu privire la sinceritatea lui Dumnezeu și să-i facă să aibă îndoieli că spusele lui Dumnezeu ar însemna ceea ce a spus.” 1SG, 19,

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie