Zvonuri

by Paul Bucur | 07/22/2014 17:37

Zvonuri, zvonuri și iar zvonuri! De unde să știe un adventist ce să creadă când este bombardat cu informații diferite, din surse diferite, despre anumite subiecte? Deși subiectul este vast și necesită o atenție deosebită pentru viitor, în cele ce urmează vor fi prezentate trei exemple de astfel de informații.

 

  1. Apostazia Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea sau a unor Conferințe ale acesteia.

a)Zvonul conform cărora doamna White a prevăzut apostazie în bisericile adventiste de ziua a șaptea și în Conferințe, este fără niciun suport.

b) Ellen White a dat avertismente cu privire la apostazia care va cuprinde bisericile adventiste.

Care dintre aceste două variante este cea corectă? Înainte de a afla de la Ellen White care dintre cele două variante este susținută de ea, ar trebui să vedem ce este apostazia.

Trebuie să vedem dacă pe vremea lui Ellen White a existat apostazie în biserică.

„A existat o îndepărtare de Dumnezeu printre noi și lucrarea zeloasă de pocăință și de reîntoarcere la prima dragoste nu a fost făcută încă. Infidelitatea față de Dumnezeu și-a făcut drumuri în rândurile noastre, pentru că este o modă să te desparți de Hristos și să faci loc scepticismului. Strigătul inimii a fost: «Nu vrem ca acest om să domnească peste noi» Baal, Baal este alegerea.” – Materialele 1888, 444.

„A existat la Battle Creek o clasă de întâlniri sociale de un caracter diferit, petreceri pentru plăcere care au fost o rușine pentru instituțiile noastre și pentru biserică. Ei au încurajat mândria în îmbrăcăminte, în înfățișare, înălțarea de sine, ilaritatea și comportarea ușuratică. Satan este întreținut ca un oaspete onorat și el ia în posesie pe cei care patronează întâlnirile. Mi-a fost prezentată imaginea unei astfel de tovărășii, unde au fost adunați cei care mărturisesc a crede adevărul. Cineva era așezat la instrumentul muzical și a fost cântat un așa cântec, încât a făcut îngerii păzitori să plângă. A fost veselie, a fost râs grosolan, a fost o abundență de entuziasm și un fel de inspirație; dar bucuria a fost așa cum doar Satan este capabil să creeze. Acesta este un entuziasm și pasiune de care cei care Îl iubesc pe Dumnezeu le va fi rușine.” – Materialele 1888, 1328.

Cât despre viitorul spre care privea profetul, prezentul nostru, stă scris:

„A existat o îndepărtare de Dumnezeu printre noi și lucrarea zeloasă de pocăință și de reîntoarcere la prima dragoste nu a fost făcută încă. Infidelitatea a avut un loc larg printre noi. Este moda de a te îndepărta de Hristos, să Îl uiți pe Domnul și să accepți scepticismul. „Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.” – Luca 19:14. Baal va fi scopul, credința și religia unui număr nenorocit dintre noi, pentru că ei aleg propria lor cale în locul căii lui Dumnezeu.” – Materialele 1888, 948.

„Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostat, pentru că își iubesc propriile căi și uită căile Domnului.” – Materialele 1888, 444.

„Noi, ca și popor, trebuie să ne ridicăm și să curățăm tabăra lui Israel. Desfrâul, intimitatea nepermisă și practicile nesfinte vin asupra noastră într-o mare măsură. … Suntem în pericol de a deveni o soră a Babilonului căzut, îngăduind bisericilor noastre să devină corupte și pline de orice duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte …” – Manuscript Releases Nr. 449, p. 17, 18.

Desigur, apostazia din mijlocul nostru nu va distruge poporul lui Dumnezeu. În cele din urmă Dumnezeu va avea un popor curat, fără pată, fără zbârcitură, sau ceva de genul acesta. El dorește să așeze în mijlocul nostru toate darurile Sale spirituale pentru a-Și desăvârși biserica. Onoarea Sa și a Fiului Său stă în desăvârșirea poporului. Noi credem că acestei biserici i s-a încredințat ultima solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profetice care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un motiv de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că cei care fac parte din ea vor fi zguduiți și încercați și deși cea mai mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale.

            2. Atitudinea față de frații Jones și Waggoner.

a) Ellen White a afirmat că solia trimisă de Dumnezeu prin Jones și Waggoner a fost respinsă, iar respingerea a fost asemenea răzvrătirii lui Core, Datan și Abiram

b) Ellen White nu a afirmat niciodată așa ceva

„Când am plănuit să părăsesc Minneapolis îngerul Domnului a stat lângă mine și a spus: „Nu așa, Dumnezeu are o lucrare pentru tine pe care să o faci în acest loc. Oamenii repetă răzvrătirea lui Core, Datan și Abiram.” – Materialele 1888, 1067

„Cu doi ani în urmă [1886], Isus a fost întristat şi rănit în persoana sfinţilor Săi. Mustrarea lui Dumnezeu este îndreptată împotriva a tot ce poartă caracterul asprimii, lipsei de respect şi de dragoste plină de simpatie reciprocă între fraţi. Dacă această lipsă este văzută la oamenii care sunt conducătorii Conferinţelor noastre, conducătorii instituţiilor noastre, în dreptul lor, păcatul este mai mare decât în dreptul celor cărora nu li s-au încredinţat responsabilităţi atât de mari.” – Materialele 1888, p.179-180.

Asemănarea făcută de Ellen White între răzvrătirea lui Core, Datan şi Abiram şi fraţii de seamă de la Minneapolis a fost dificil de suportat pentru ei. Ei ar fi putut fi înclinaţi să vadă cum li se aplica altora sfatul, dar nu lor înşişi.

„Lipsa de dorință de a renunța la opinii preconcepute și de a accepta adevărul a așezat temelia în mare măsură a opoziției manifestate la Minneapolis împotriva soliei date de Dumnezeu prin frații Waggoner și Jones. Ridicând această opoziție, Satana a avut succes în a îndepărta de la poporul nostru, într-o mare măsură, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să le-o împărtășească.” – Materialele 1888, 1575

             3. Marea strigare respinsă.

a) Ellen White a declarat că solia îngerului al patrulea a fost respinsă

b) nu a fost găsită nicio sursă pusă la dispoziție de Ellen White în care să se afirme că predicarea îngerului din Apocalipsa 18:1 va fi „ridiculizată, vorbită de rău și respinsă de către majoritate.”

„Îngerul care se alătură în lucrarea de proclamare a soliei îngerului al treilea urmează să lumineze întregul pământ cu slava lui. Aici este scoasă în evidenţă o lucrare de o extindere mondială şi de o putere neobişnuită.” – Spirit of Prophecy, vol. 4, p.429, scris între 1878 şi 1884.

„Cu doi ani în urmă, când eram în Elveţia, mi s-a vorbit într-o viziune din timpul nopţii…. Mi se părea că eram în Tabernacolul de la Battle Creek, iar călăuza mea mi-a dat îndrumări cu privire la multe lucruri de la conferinţă [din 1886]…: «Duhul lui Dumnezeu nu a avut o influenţă conducătoare în această adunare. Spiritul care i-a stăpânit pe farisei pătrunde în mijlocul acestui popor care a fost foarte favorizat de Dumnezeu…. Sunt doar puţini, chiar şi dintre aceia care pretind a o crede, care înţeleg solia îngerului al treilea, şi totuşi acesta este mesajul pentru timpul prezent. Acesta este adevărul prezent…». Călăuza mea a zis: «Încă mai este multă lumină care urmează să strălucească din Legea lui Dumnezeu şi din Evanghelia neprihănirii. Dacă mesajul acesta este înţeles în adevăratul lui caracter şi dacă este proclamat în Duhul, el va lumina întreaga lume cu slava lui…. Încheierea lucrării soliei îngerului al treilea va fi însoţită de o putere care va trimite razele Soarelui Neprihănirii pe toate drumurile şi la toate răscrucile vieţii…».” – Materialele 1888, p. 165-166.

„Eu ştiu că pentru poporul lui Dumnezeu trebuie să fie făcută o lucrare, deoarece altfel mulţi nu vor fi pregătiţi să primească lumina îngerului trimis din cer pentru a lumina întreaga lume cu slava lui. Să nu credeţi că veţi fi găsiţi asemenea unor vase de cinste în timpul ploii târzii şi că veţi primi slava lui Dumnezeu, dacă vă înălţaţi sufletul în mândrie, rostind cuvinte perverse şi nutrind în secret rădăcinile amărăciunii, care au fost aduse de la Conferinţa din Minneapolis. Mânia lui Dumnezeu se va îndrepta cu siguranţă împotriva fiecărui suflet care nutreşte acele rădăcini ale disensiunii şi care are un spirit atât de diferit de Spiritul lui Hristos.” – Materialele 1888, p. 439-442.

„I-am auzit pe cei îmbrăcați în armură rostind răspicat adevărul cu mare putere. Acesta avea efect. Mulți fuseseră legați; unele soții de soții lor și unii copii de părinții lor. Cei sinceri, care au fost opriți să asculte adevărul, s-au prins acum cu nerăbdare de el. Toată teama pe care o aveau față de rudele lor dispăruse și numai adevărul era înălțat înaintea lor. Flămânziseră și însetaseră după adevăr, care le era mai drag și mai prețios decât viața. Am întrebat ce anume provocase această mare schimbare. Un înger a răspuns: «Este ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului, marea strigare a celui de-al treilea înger»”. – Scrieri timpurii, 271.

„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului pentru a pregăti calea Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea.” – Mărturii, vol. 6, 19.

„Lumina care trebuie să umple tot pământul cu slava sa a fost respinsă și prin acțiunea propriilor noștri frați a fost într-o mare măsură ținută departe de lume” – Materialele 1888, 1575.

Pasajul de mai sus face parte dintr-o scrisoare trimisă de Ellen White din exilul australian către U. Smith în anul 1896. Introducerea scrisorii a făcut-o una din asistentele sale, M. Davis, care spune: „Drag frate, paginile din plic prezintă câteva puncte care au fost prezentate sorei White noaptea trecută …” Dumnezeu i-a prezentat servei Sale că lumina care trebuia să umple pământul cu slava ei, adică lumina îngerului al patrulea, a fost respinsă și ținută departe de lume într-o mare măsură.

Solia îngerului al patrulea este solia neprihănirii prin credință. Această solie a fost respinsă la Minneapolis și de atunci înainte. Lucrul acesta se poate vedea clar în lucrări ca „În căutarea identității” – Knight, „Natura Domnului Hristos” – Adams, „Aparenta întârziere” – Wallenkampf, cursul de Hristologie de la ITA etc., atunci când cele spuse acolo sunt comparate cu Biblia și Spiritul Profetic.

Source URL: https://www.zguduireaadventismului.ro/spiritulprofetic/zvonuri/